Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció d'Alcoi

 • Palestina: un espai de conflicte (conferència a Alcoi, divendres 23/gener)

  cartellet_xarrada-3

 • Impacte ambiental i social de les carreteres de muntanya (xarrada a Muro, el 23/gener)

  cartell_martin_cantarino

 • Declaració conjunta sobre el Pla de Conca del Xúquer

  Declaració d’organitzacions ecologistes, ciutadanes i sindicals, valencianes, castellano-manxegues i d’àmbit estatal, presents en la Mesa de Participació per a l’Elaboració del Pla de Conca del Xúquer.

  El Ministeri de Medi Ambient, la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa i la Generalitat Valenciana incomplixen la Directiva Marc de l’Aigua en la conca del Xúquer

  L’absència de voluntat política manté paralitzat sine die el nou Pla de Conca del Xúquer

  A finals de 2000 va entrar en vigor en tota la Unió Europea la Directiva Marc de l’Aigua. Aquesta legislació, l’aplicació de la qual és obligatòria en tots els estats membres de la Unió, va marcar un punt d’inflexió per a reconduir la política de l’aigua cap a la protecció dels ecosistemes i cap a l’ús sostenible a llarg termini dels mateixos, una vegada constatat el nivell de deteriorament dels nostres rius, aqüífers, fonts, brolladors i aiguamolls.

  En aquest sentit, la Directiva contempla un procés de planificació hidrològica obert a la participació de tota la societat -no sols dels usuaris econòmics- amb un calendari de treball –que finalitza en 2009-, l’objectiu del qual és aconseguir el bon estat de totes les masses d’aigua en 2015, així com l’ús sostenible a llarg termini dels recursos hídrics.

  En l’actualitat, gener del 2009, la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer acumula ja més d’un any de retard respecte al calendari per a la realització dels treballs d’elaboració del Pla de Conca establert per la Directiva Marc de l’Aigua i per la Llei d’Aigües espanyola; i, el procés de planificació es troba paralitzat sine die en no prendre’s una decisió que resolga i delimite quin és l’àmbit territorial de planificació i gestió que correspon al Ministeri de Medi Ambient (conques intercomunitàries) i quin és el de competència exclusiva de la Generalitat Valenciana (conques intracomunitàries).

  Les organitzacions firmants, presents en la Mesa de Participació per a l’elaboració del Pla de Conca, considerem que el retard acumulat en la planificació hidrològica no és acceptable. La situació actual de paralització d’aquest procés impedeix en la pràctica l’aplicació de la Directiva Marc de l’Aigua i de la Llei d’Aigües i, per tant, el compliment dels seus objectius en la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer. Entenem que el Govern d’Espanya, la Generalitat Valenciana i la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa són responsables d’aquesta situació. El Govern d’Espanya ha de definir l’àmbit territorial de les demarcacions amb conques hidrogràfiques intercomunitàries al ser l’autoritat competent en aquest tema; la Generalitat Valenciana, amb competència exclusiva en la planificació i gestió de totes les conques internes de la Comunitat Valenciana ha d’assumir-les; i la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa ha de deixar de defendre l’aplicació directa de la delimitació, recollida en la Sentència del Tribunal Suprem de 20 d’octubre del 2004, perquè no s’ajusta a la Directiva Marc de l’Aigua. En aquest sentit, demanem al Govern d’Espanya, a la Generalitat Valenciana i a la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa que exerciten de manera urgent la responsabilitat pública que tenen encomanada i resolguen aquest assumpte atenint-se a la Directiva Marco de l’Aigua.

  Les organitzacions firmants considerem que la situació en la Demarcació Hidrogràfica del Xúquer té rellevància comunitària i que la Comissió Europea pot considerar-ho un incompliment de la Directiva Marc de l’Aigua (articles 3, 14 i 13). Cal recordar que el Regne d’Espanya té obert des d’octubre de 2005 un procediment d’infracció per l’incompliment de l’article 3 de la Directiva Marc de l’Aigua referent a la Coordinació de disposicions administratives en les demarcacions hidrogràfiques.

  Fa falta voluntat política per a recuperar i protegir els nostres rius, aqüífers, fonts, brolladors i aiguamolls

  Aquesta situació d’indefinició territorial és un símptoma preocupant de la insuficient voluntat política per a abordar, amb transparència i amb participació, les mesures necessàries per a recuperar i protegir els nostres rius, aqüífers, fonts, brolladors, estuaris i aiguamolls, i per a assegurar un ús racional i sostenible a llarg termini dels recursos hídrics, dos dels objectius centrals de la Directiva Marc de l’Aigua.

  Les organitzacions firmants, presents en la Mesa de Participació per a l’elaboració del nou Pla de Conca, demanem que es reprenga el procés de planificació hidrològica, i que es garantisca la posada en marxa de mesures efectives –amb objectius clars i mesurables, mesures concretes, finançament adequat, calendari d’aplicació, assignació i coordinació de responsabilitats i determinació i repercussió de costos- que almenys han d’incidir en les qüestions següents:

  1. Establiment dels règims de cabals ecològics, requeriments ecològics i reserva de volums ambientals en aqüífers, que permeten aconseguir el bon estat quantitatiu de les masses d’aigua subterrànies així com el bon estat ecològic de les aigües superficials dependents d’elles, tal com exigeix la Directiva Marc de l’Aigua.
  2. Declaració de sobreexplotació tant de l’aqüífer de La Manxa Oriental com d’aquelles masses d’aigua amb deteriorament persistent del seu estat quantitatiu i posada en marxa de mesures efectives que permeten recuperar els seus nivells piezomètrics en règim natural. Aquesta recuperació dels nivells piezomètrics és l’únic camí per a tornar la vida a tots els espais de l’aigua degradats o perduts en els últims anys. En aquest sentit, és necessari que s’aborde seriosament la revisió dels drets concessionals i una reducció dràstica dels bombejos per a regadiu, així com evitar futures extraccions per a nous projectes urbanístics intensius en aigua.
  3. Adequació i garantia del subministrament d’aigua de boca tenint en compte les necessitats reals de la població i no l’expansió urbanística desmesurada que s’ha produït aquests últims anys, garantint el funcionament eficient de les xarxes de distribució de manera que es revertisquen els estalvis generats en la millora del medi ambient.
  4. La revisió dels drets concessionals dels usos agraris, especialment d’aquells beneficiats per programes públics de modernització de regadius, de manera que les dotacions concessionals s’ajusten a les necessitats reals, revertint l’estalvi generat per a fins ambientals i evitant -en tant que no s’hagen revisat les concessions i garantit les demandes ambientals- l’ampliació de ‘facto’ de zones regables o pràctiques de cultiu més intensives en aigua o la cessió de drets per a usos diferents dels atorgats en la concessió original.
  5. Fixació clara dels objectius de qualitat fisicoquímica i ecològica de les masses d’aigua, per a acabar amb la contaminació i destrucció d’hàbitats de les aigües superficials i subterrànies, amb l’objectiu d’aconseguir un bon estat en 2015, complint amb els objectius específics de les Zones Protegides (entre altres, els espais protegits de la Xarxa Natura 2000 que depenen de l’aigua).
  6. Participació pública real i efectiva i transparència i accés a tota la informació rellevant per a la planificació hidrològica, de manera que el nou pla de conca no nasca viciat per l’opacitat i l’arbitrarietat, impròpies de la política d’una democràcia moderna.

  Les organitzacions firmants considerem que l’omissió del plantejament d’aquestes qüestions –o el seu tractament inadequat- no farà més que tancar en fals, una vegada més, el problema de l’aigua al Xúquer, com ja va ocórrer en el Pla de Conca de 1998 –producte del Pacte Bono-Zaplana-, propiciant tensions i conflictes socials i territorials així com contribuint al deteriorament dels rius, aqüífers, brolladors i aiguamolls del Xúquer.

  Firmen aquesta declaració: ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE ALBACETE, ASSOCIACIÓ PER A LA CONSERVACIÓ DELS ECOSISTEMES DE LA MANCHUELA, XÚQUER VIU, ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ, ECOLOGISTES EN ACCIÓ DEL PAÍS VALENCIÀ, WWF/ADENA VALÈNCIA, SEO/BirdLife, FUNDACIÓ NOVA CULTURA DE L’AIGUA, COMISSIONS OBRERES

 • Manifestació "Contra l'ocupació. Pau justa a Palestina" (Alcoi, 24/gener)

  cartell_mani

Reenviat per:
Colla Ecologista La Carrasca - Ecologistes en Acció
Apartat de Correus 252
03800 Alcoi (l'Alcoià)
Correu-e: alcoi@ecologistesenaccio.org
http://www.xarxaneta.org/~carrasca

temes_noticies: