Nota de premsa: La Coordinadora denuncia les respostes de les al·legacions que va fer l'empresa

La Coordinadora denuncia les respostes de les al·legacions que va fer l’empresa

Fa poc temps la Coordinadora va traure a la llum que l’empresa Vent Sol i Energia, un any després de presentades les al·legacions, va emetre una resposta de totes elles que mai no ha estat comunicada als al·legants. Ara la Coordinadora analitza eixes respostes “pintoresques” i les denuncia davant l’administració.

Quan la “Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat” va rebre de mans de la Direcció General del Medi Natural l’expedient de la zona 14, va comprovar que hi havia un CD de l’any 2005 amb la resposta de les 40.000 al·legacions presentades pels ciutadans l’estiu del 2004. Superada la indignació inicial de veure que els ciutadans no havíem estat informats, la Coordinadora ha considerat convenient denunciar les il·legalitats que mostren eixes respostes i ho ha fet a mode de noves al·legacions basant-se en la llei 27/2006 que reconeix el dret a formular observacions d’un procés sempre que no s’haja executat encara que haja expirat el termini d’exposició pública.

La Coordinadora considera escandaloses i sorprenents les respostes de l’empresa promotora a les al·legacions presentades, negant fets evidents i contradint-se, fins i tot, amb l’Estudi d’Impacte Ambiental presentat per ella mateixa.

L’empresa, en la seua contestació a les al·legacions:

 • Afirma que no existeixen en la zona exemplars d’àguila de panxa blanca, tot i que en el seu propi estudi d’impacte ambiental confirmava la seua existència. Per a respondre això l’empresa considera només la bibliografia de la Base de Dades de la Conselleria de Medi Ambient i no altra bibliografia de prestigiosos ornitòlegs que diuen que sí. Recordem que l’existència de l’àguila és motiu d’exclusió eòlic.
 • Al respecte d’altres espècies incloses en el catàleg nacional d’espècies amenaçades, l’empresa afirma que no existeixen, tot i que el l’estudi d’impacte ambiental admetia l’existència de 60 espècies.
 • Insisteix en postposar els estudis arqueològics a l’aprovació del projecte, tot i saber que aleshores ja no es podran protegir.
 • Insisteix en no incorporar l’estudi de grau d’acceptació de la població tot i que la legislació l’obliga.
 • Nega que hi haja impacte visual dels aerogeneradors en els pobles situats a 1.000 metres, contradint el que diuen els seus mateixos plànols de conques visuals.
 • Afirma que sí que disposa d’estudis de vent, però que són tan secrets que ni tan sols van ésser aportants al Síndic de Greuges quan ho va sol·licitar.
 • Insisteix en l’augment irregular del resultat obtingut en les hores equivalents en un 30% en l’Estudi d’Impacte Ambiental exposat a informació pública, partint de les mateixes mesures de vent, preses en el mateix període de temps i aplicant el mateix model matemàtic que en l’Estudi d’impacte ambiental presentat per l’empresa en novembre de 2001, amb el que s’obtenia un 30% menys d’hores equivalents.
 • Insisteix en no aplicar la llei de protecció del paisatge de 2004, tot i estar ja vigent en el moment de l’exposició pública dels estudis d’impacte ambiental de la zona 14.
 • Insisteix en l’incompliment dels terminis d’exposició pública de l’Estudi d’Impacte Ambiental de les línies d’evacuació d’energia establerts per la legislació sobre impacte ambiental que determinava que havia de ser de 30 dies i no de 20 dies com es va fer.
 • La Coordinadora, amb aquestes al·legacions, pretén que es retire el projecte presentat sobre la instal·lació de parcs eòlics en la zona 14 del Pla eòlic en les serres d’Almudaina i Alfaro i que es declaren zones no aptes per a l’aprofitament eòlic.

  En eixes al·legacions, a més, també s’exposen les recomanacions que en seu moment va fer el Síndic de Greuges en el sentit de considerar la zona com a no apta per al seu aprofitament eòlic i que els aerogeneradors mai no han d’ocupar una zona considerada Àrea d’Importància per a les Aus (IBA) o un espai protegit com a Lloc d’Interés Comunitari (LIC) i que consideren que els estudis d’impacte ambiental presentats per l’empresa promotora de la zona 14 contenen desenes d’irregularitats i deficiències que ja foren detectades i argumentades per la institució de la Sindicatura de Greuges.

  Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
  Web: www.zona14.org
  Email: zona14@benillup.cat
  Telèfon: 676 60 50 50

temes_noticies: