El Fiscal s’implica vertaderament en les irregularitats dels molins de la zona 14

La Coordinadora ha rebut contestació del Fiscal de Sala on se’ns comunica que ha instat al director General de Política Energètica del Ministeri d’Indústria per a què informe ràpidament sobre la fragmentació irregular dels parcs, per a així atribuir-se competències autonòmiques quan haurien de ser estatals.

Fa poques setmanes la Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat es va adreçar de nou al Fiscal de Sala – Coordinador de Medi Ambient i Urbanisme per posar-lo en coneixement de les novetats que s’havien descobert respecte el Pla Eòlic Valencià en la Zona 14 (comarques del Comtat i la Marina Alta). En eixa correspondència se l’informava de la fragmentació irregular de les centrals eòliques en el Comtat. Des de sempre la Coordinadora s’ha preguntat com és que si s’afecten a dues muntanyes hi ha programats tres parcs eòlics (dos en la serra d’Almudaina i un en la d’Alfaro). La Coordinadora pensava que era per acollir-se al règim especial de primes (cosa que també), però sembla que el motiu més seriós és que si els parcs eòlics superen els 50 MW passen de ser competència autonòmica a ser competència estatal, és a dir, que els han fragmentat de manera irregular (alguns molins de parcs diferents no superen la distància reglamentària de 200 m.) per a què els puga gestionar l’empresa creada ad hoc i no l’administració central.

Amb una diligència virtuosa, el Fiscal de Sala ha contestat a la Coordinadora en aquests termes:
[...] la asunción de competencias estatales por parte de la Generalitat de la Comunidad Autónoma de Valencia, al no respetar las separaciones entre aerogeneradores, de manera que lo que debería ser UN (sic) solo Parque Eólico, con potencia generada superior a 50 MW, se “Proyecta” como distintos parques de potencia inferior.

I conclou amb una actitud contundent:
Le manifestamos nuestra preocupación por los hechos, y queremos que sepa que se ha instado al Director General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para que en la mayor brevedad posible nos informe acerca de los diversos extremos referidos [...]

Ens resulta ben grat vore com algú (amb l’excepció meritòria de l’ex- Síndic de Greuges) comença ja a moure fils per a què el tema dels molins comence a resoldre’s. Les irregularitats manifestes comeses en la zona 14 del Pla Eòlic Valencià comencen a ser tan flagrants que ja no es poden amagar enlloc. Esperem que els responsables paguen aviat per tot açò i que es comence a debatre (per primera vegada) quin futur energètic volem a la nostra terra i no quants diners han de guanyar les empreses privades que pocs interessos tenen en el medi ambient.

Ben cordialment:

El Comtat, 7 de març de 2007
Coordinadora d’Estudis Eòlics del Comtat
Web: www.zona14.org
Email: zona14@benillup.com
Telèfon: 676 60 50 50

temes_noticies: