El PP preten augmentar els impostos als veïns de Castelló de la Plana

L'Ajuntament de Castelló està en situació de morositat perquè gasta més del que ingressa, deu als bancs més del que torna i una de les solucions, segons ha previst el PP, és augmentar els impostos directes als veïns de la ciutat durant els pròxims tres anys. Els 30 milions d´euros pendents de cobrar per impagaments i el deute de més de 27 milions d'altres administracions amb el consistori de Castelló de la Plana són les principals causes de la morositat, unides a les milionàries modificacions de crèdit que l'equip de govern d'Albert Fabra, del PP, aprova de forma constant per a plantar cara a factures de servicis que no estan pressupostats ni consignats i que s'adjudiquen a dit. L'increment de la superfície construïda i de la població és un altre motiu que ha dut a gastar més mentre que els ingressos no pujaven. L'interventor municipal ja va advertir al desembre que la situació dels comptes municipals incomplia la Llei d'Estabilitat Pressupostària ja que, per a poder portar a terme les inversions previstes en el pressupost, l'ajuntament s'anava a endeutar en una quantitat superior al que preveia amortitzar. Les opcions eren dues: o se refeien les previsions de despeses per a 2008 o se redactava una agenda econòmica-financera. El PP assegura que no és una situació de "caos econòmic". L´agenda, redactada per l'àrea de gestió econòmica del propi ajuntament i signada per l'alcalde, reflecteix una situació bastant crítica per al consistori. Entre les accions programades destaca l'increment dels impostos directes que representen aproximadament el 50% dels ingressos totals de l'Ajuntament. L´agenda serà aprovada i tutelada per la Generalitat ja que aquesta va ser una de les competències que va transferir-se des del Madrid després de l'aprovació del nou Estatut d´Autonomia.Els impostos que han de registrar uns augments "no inferiors al 6%" són el de Béns Immobles (IBI), el de recollida de fems i el de circulació de vehicles, però també s'apunten pujades per als que generen més ingressos, com el permís de Construccions i Obres, i per a les taxes de guals o eixida reservada de vehicles o la d'ocupació de via pública. A més de la pujada d'impostos l´agenda contempla reduir despeses amb la congelació de la plantilla de personal fins a 2011, el replantejament d'algunes concessions i mà de ferro en els servicis públics. La Generalitat, també en mans del PP, haurà d'encarregar-se de l´aprovació dels crèdits que l'Ajuntament de Castelló pretenga contraure.

temes_noticies: